Nếu bạn là một trong những “tín đồ” không ăn mặn thì bộ từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về ăn sau đây trọn vẹn phù hợp dành cho bạn. Ngày nay câu hỏi ăn chay sẽ trsinh hoạt đề xuất cực kỳ phổ cập với là số đông món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Cùng Haông chồng Não Từ Vựng tìm hiểu về các món ăn chay bởi giờ Anh không hề thiếu độc nhất qua nội dung bài viết này nhé!


Từ vựng giờ Anh về ăn chay

Ăn chay như là một xu hướng tương đối phổ cập bên trên thế giới bây giờ, các món ăn chay rất nhiều mẫu mã cùng là nguồn dinh dưỡng cực tốt mang đến sức mạnh. Dưới đó là danh sách tổng phù hợp các món dùng đồ chay bởi giờ đồng hồ Anh phổ biến với thường xuyên chạm mặt, cùng bọn chúng bản thân tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Ăn chay tiếng anh là gì

*

Từ vựng về món nạp năng lượng chay

Steamed sticky rice /sti:m ‘stiki rais/: xôi.Sweet green bean gruel /swi:t gri:n bi:n gruəl/: trà đậu xanh.Sweet gruel / swi:t gruəl/: chè.Rice noodles /rais nu:dl/: búnStuffed sticky rice balls /stʌf stiki rais /: bánh trôi.Young rice cake /jʌɳ rais keik /: bánh cgầy.Girdle-cake / gə:dl keik /: bánh tcụ.Round sticky rice cake /raund stiki rais keik/: bánh dầy.Stuffed pancake /stʌf pænkeik /: bánh cuốn nắn.Bread /bred/: bánh mìApple pie /’æpl pai /: bánh táoMixed fruits /mikst fru:t/: hoa trái đĩaJuice /dʤu:s/: nước ép trái câySmoothies: sinh tốTea /ti:/: tràSoya cake / sɔiə keik/: bánh đậuSteamed wheat flour cake /sti:m wi:t flour keik /: bánh bao chayStuffed sticky rice cake /stʌf stiki rais keik /: bánh chưng chay.Salted vegetable / sɔ:ltid ‘vedʤitəbl/: dưa gópBoiled bind weed /bɔil baind wi:d/: rau muống luộcFried Soya Cheese /frai ‘sɔiə tʃi:z/: đậu ránSoya sauce /‘sɔiə sɔ:s /: tươngLime water /lalặng wɔ:tə /: bánh đúc.Sweet & sour salad /swi:t ənd sauə sæləd/: nộmRice gruel / rais gruəl/: cháoRoasted sesame seeds và salf / roust sesəmày si:d ənd sɔ:ltid/: muối hạt vừngSayte bean sprout: giá bán xàoPeanuts dived in salt /pi:nʌt di:v in sɔ:lt/: lạc chao muối.Walnut with peking sauce /ˈwɔːlnʌt wɪð ˌpiːkɪŋ sɔːs/: quả óc chó sốt peking.Sauteed vegetables with mixed nuts /ˈsəʊteɪ vedʒtəbl wɪð mɪkst nʌts /: rau xào các thành phần hỗn hợp hạt.Green onion with three kinds of mushrooms /ɡriːn ˈʌnjən wɪð θri kaɪnd ˈmʌʃrʊm/: hành tây xào 3 các loại nấmMixed vegetables with almond nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈɑːmənd nʌts /: rau lếu hợp với hạt hạnh nhân.Mixed vegetabes with cashew nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈkæʃuːnʌts: rau củ hỗn phù hợp với phân tử điều.

Xem thêm: Nhà Hướng Đông Bắc Hợp Với Tuổi Nào ? Tìm Hiểu Cách Chọn Hướng Nhà

Steamed Trắng rice /sti:m wait rais/: cơm trắng trắng.Snow peas with blaông xã mushroom /snəʊ pi wɪð blæk mʌʃrum/: đậu hà lan với nấm đen.Deluxe pháo mixed vegetables /dɪˈlʌks mɪkst ˈvedʒtəbl/: rau củ các thành phần hỗn hợp.Snow peas with chestnuts sauce /snəʊ pi wɪð ˈtʃesnʌt sɔːs/: đậu hà lan sốt hạt dẻSauteed Spinach with garlic roots /ˈsəʊteɪ ˈspɪnɪtʃ wɪð ˈɡɑːlɪk /: rau bina xào tỏi.Blachồng mushrooms with straw /blæk mʌʃrum wɪð strɔ:/: nấm Đen với rơm.Tofu in hot garlic sauce /’tofu hɒt ˈɡɑːlɪk sɔːs/: đậu prúc sốt tỏi.Braised tofu /breiz ‘tofu/: đậu phụ om.Dry pan fried string beans /draɪ pæn fraɪd strɪŋ biːn/: đậu thô xào.Green onion pancakes / gri:n ʌnjən pænkeik/: bánh kếp hành tây.Fried tofu / frai ‘tofu/: đậu rán.Vegetarian steamed dumplings /,vedʤi’teəriən sti:m dʌmpliɳ/: bánh bao cgiỏi hấp.Fried wontons /frai ˌwɒnˈtɒn/: vằn thắn cừu.Vegetarian sizzling rice soup /,vedʤi’teəriən sizl rais su:p/: súp cxuất xắc cùng với gạo với rau xanh.Corn soup /kɔ:n su:p/: súp ngô.Tomalớn, spinach and tofu soup /tə’mɑ:tou spinidʤ ‘tofu/: súp cà chua, rau chân vịt với đậu phụ.Vegetarian /ˌvɛʤɪˈteərɪən/: bạn ăn chayVegetarianism /ˌvɛʤɪˈteərɪənɪzm/: tngày tiết ăn chayVegan /ˈviːɡ(ə)n/: người không ăn mặn trườngHealth benefits /hɛlθ ˈbɛnɪfɪts/: những công dụng vị mức độ khỏeVegetarian food /ˌvɛʤɪˈteərɪən fuːd/: thức nạp năng lượng chayVegetarian dish /ˌvɛʤɪˈteərɪən dɪʃ/: món nạp năng lượng chayVegetarian restaurant /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈrɛstrɒnt/: nhà hàng quán ăn thức nạp năng lượng chayVegetarian diet /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈdaɪət/: chính sách ăn chayGrain /greɪn/: ngũ cốcWhole grain /həʊl greɪn/: ngũ cốc nguyên cámRice /raɪs/: gạoSticky rice /ˈstɪki raɪs/: gạo nếp, xôiBaby jackfruit sticky rice /ˈbeɪbi jackfruit ˈstɪki raɪs/: xôi gấcMung bean sticky rice /mʌŋ biːn ˈstɪki raɪs/: xôi đậu xanhPeanut sticky rice /ˈpiːnʌt ˈstɪki raɪs/: xôi lạcCongee /ˈkɒnʤiː/: cháoRice congee /raɪs ˈkɒnʤiː/: cháo hoaMung bean congee /mʌŋ biːn ˈkɒnʤiː/: cháo đậu xanhMushroom congee /ˈmʌʃrʊm ˈkɒnʤiː/: cháo nấmVegetable /ˈvɛʤtəb(ə)l/: rauTuber /ˈtjuːbə/: củHerb /hɜːb/: rau củ thơmFruit /fruːt/: trái câyMushroom /ˈmʌʃrʊm/: nấmTofu /ˈtəʊfuː/: đậu phụFried tofu /fraɪd ˈtəʊfuː/: đậu prúc ránBean /biːn/: đậuSoybean /ˈsɔɪbiːn/: đậu nànhNut /nʌt/: quả hạchSeed /siːd/: hạtDairy products /ˈdeəri ˈprɒdʌkts/: các sản phẩm trường đoản cú sữaVegan salad /ˈviːgən ˈsæləd/: gỏi chayBanamãng cầu flower salad /bəˈnɑːnə ˈflaʊə ˈsæləd/: nộm hoa chuốiVegan green papaya salad /ˈviːgən griːn pəˈpaɪə ˈsæləd/: nộm đu đủ chayBraised tofu in tomato sauce /breɪzd ˈtəʊfuː ɪn təˈmɑːtəʊ sɔːs/: đậu sốt cà chuaStir-fried morning glory with garlic /stɜː-fraɪd ˈmɔːnɪŋ ˈglɔːri wɪð ˈgɑːlɪk/: rau xanh muống xào tỏiVegan steamed rice rolls /ˈviːgən stiːmd raɪs rəʊlz/: bánh cuốn nắn chayVegan spring rolls /ˈviːgən sprɪŋ rəʊlz/: nem chayStir-fried bok choy with mushrooms /stɜː-fraɪd ˌbɑk ˈtʃɔɪ wɪð ˈmʌʃrʊmz/: cải xào nấmStir-fried vegan noodles /stɜː-fraɪd ˈviːgən ˈnuːdlz/: mỳ chay xàoVegan hot pot /ˈviːgən hɒt pɒt/: lẩu chayPickled cabbage /ˈpɪkld ˈkæbɪʤ/: cải bắp muối bột chuaPickled mustard greens /ˈpɪkld ˈmʌstəd griːnz/: dưa muốiVegan steamed buns /ˈviːgən stiːmd bʌnz/: bánh bao chayVegan soup /ˈviːgən suːp/: canh chayVegan mushroom soup /ˈviːgən ˈmʌʃrʊm suːp/: canh nấm chayBraised jackfruit /breɪzd ˈdʒakfruːt/: mít khoVegan meat /ˈviːgən miːt/: giết thịt chayVegan sausage /ˈviːgən ˈsɒsɪʤ/: xúc xích chayVegan pizza /ˈviːgən ˈpiːtsə/: bánh pizza chay