những bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello gồm giải thuật chi tiết gồm 10 bài bác tập và bên trên 50 câu hỏi phong phú giúp cho bạn làm thân quen cùng với các dạng bài tập Unit 1 lớp 3 để trường đoản cú kia ôn tập để đạt điểm trên cao trong các bài thi Tiếng Anh 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1


các bài luyện tập Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

I. Fill the suitable words below each picture

Good night

Goodbye

Good evening

Hello (hi)

Good afternoon

Good morning

*

II. Complete the conversation

Lan: Hello. I __________ Lan.

Nam: ______. I am ________

Lan: Nice_________ _______ you.

Nam: _______ to lớn ________ _______, too.

Lan: How ______ you?

Nam: I am _________, Thank _______. And _______?

Lan: ___________, thanks.

Nam: Goodbye.

Lan: Bye. See _____ ______.

III. What will you say khổng lồ your mom in these situations?

1. When you see her in the morning. ____________________

2. When you are going to school. ____________________

3. When you come back from school in the afternoon. ____________________

4. When she give you a cake. ____________________

5. When you go khổng lồ bed. ____________________

IV. Match column A to lớn column B

A

B

1. How are you?

a. Hi!

1. ________

2. Hi! I’m Mai

b. Bye. See you later.

2. ________

3. Goodbye!

c. Hello!. I am Thuy.

Xem thêm: Thị Trường Tương Lai Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Thức Hoạt Động Của Nó

3. ________

4. Hello.

d. Nice to lớn meet you, too!

4. ________

5. Nice to meet you!

e. Fine, thanks.

5. ________

V. Translate these sentences inlớn English

1. Nam. Xin chào. Tớ là Nam.

__________________________________________________

2. Ba: Xin xin chào. Tớ là Ba.

__________________________________________________

3. Nam: Rất vui được chạm chán bạn Ba.

__________________________________________________

4. Ba: Tớ cũng tương đối vui được chạm chán chúng ta Nam.

__________________________________________________

5. Nam: Tạm biệt.

__________________________________________________

Ba: Tạm biệt. Hẹn gặp mặt lại.

__________________________________________________

VI. Find the words with these sounds

1. / e / ____________________________________________

2. / ai / ____________________________________________

3. /i:/ ____________________________________________

4. /h/: ____________________________________________

VII. Reorder the words

1. DOGO GOMRINN ___________________________

2. YBEOGDO ___________________________

3. NTAHSK ___________________________

4. FOONANERT ___________________________

5. NEFI ___________________________

VIII. Circle the one extra word

1. Afterrnoon

a. o

b. r

c. a

2. Helloo

a. o

b. e

c. l

3. Goodd bye

a. d

b. o

c. y

IX. Read the passage & answer the question

My name is Betty. I am nine. I am from Singapore. I have got a mother, a father và a sister. My sister is a little girl. She is three. I am a pupil, but my sister is not a pupil. We are happy family.