CH3COOH là chất điện li yếu, chỉ có một phần phân tử phân li ra ion H+

Bên cạnh đó, tính chất hóa học của axit axetic

Phản ứng với oxit bazơ

Na2O+CH3COOH→CH3COONa+H2O

K2O+CH3COOH→CH3COOK+H2O

Phản ứng với bazơ

NaOH+CH3COOH→CH3COONa+H2O

BaOH+2CH3COOH→CH3COO2Ba+2H2O

Phản ứng với kim loại

Mg+2CH3COOH→CH3COO2Mg+H2

Al+3CH3COOH→CH3COO3Al+32H2

Phản ứng với muối của axit yếu hơn

Na2CO3+CH3COOH→CH3COONa+CO2+H2O

Phản ứng với rượu tạo ra este với nước (phản ứng este hóa)

CH3COOH+HO-C2H5→H2SO4,toCH3COOC2H5+H2O.

Bạn đang xem: Ch3cooh là chất điện li mạnh hay yếu

Cùng Top lời giải tra cứu hiểu thêm kiến thức giải pháp phân biệt, xác định Axit – Bazơ mạnh yếu nhé

I. Axit là gì? biện pháp phân biệt cùng xác định Axit mạnh, Axit yếu?

- Axit là chất Khi tan vào nước phân li ra ion H+ theo thuyết điện li. Theo thuyếtBronsted axit là những chất gồm khả năng mang lại proton (ion H+).

*
CH3COOH là axit mạnh giỏi yếu" width="616">

1. Định nghĩa Axit

• Axit cùng bazơ theo quan liêu điểm của Bronsted

- Axit gồm:

+ Các axit vô cơ, hữu cơ: HCl, H2SO4, CH3COOH, (COOH)2,...

+ Các klặng loại ở dạng hiđrat hóa (trừ các ion Na+, K+, Ba2+và Ca2+): Al(H2O)33+, Cu(H2O)22+,...

+ Các ion: H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4-,...

2. Cách xác định axit mạnh, axit yếu

a) So sánh định tính tính axit của những axit

- Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng linch động thì tính axit càng mạnh.

- Đối với các axit bao gồm oxi của thuộc một nguyên ổn tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh.

HClO 234

- Đối với axit của các nguyên tố vào thuộc chu kì: ngulặng tố trung tâm tất cả tính phi kim càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh (những ngulặng tố đều ở mức hóa trị cao nhất).

H3PO42SO44

- Đối với axit của các nguyên ổn tố trong cùng một team A thì:

+ Axit không tồn tại oxi: tính axit tăng dần từ bên trên xuống dưới:

HF HBrO4> HIO4(bởi độ âm điện của X giảm dần)

- Với những axit hữu cơ RCOOH: (nguim tử H được coi không có khả năng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm giảm tính axit. Gốc R no càng nhiều nguyên tử C thì khả năng đẩy e càng mạnh: HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu gốc R hút ít e (không no, thơm hoặc có halogene...) sẽ làm cho tăng tính axit.

* Xét với gốc R tất cả chứa ngulặng tử halogen:

+ Haloren gồm độ âm điện càng lớn thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R tất cả chứa càng nhiều nguyên ổn tử halogene thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng nằm gần team COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

- Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng mạnh thì bazơ liên hợp của nó càng yếu với ngược lại.

- Với một phản ứng: axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối (trường hợp trừ một số đặc biệt).

b) So sánh định lượng tính axit của các axit

- Với axit HX trong nước có cân nặng bằng:

HX↔H++ X-ta bao gồm hằng số phân ly axit: KA

- KAchỉ phụ thuộc nhiệt độ, bản chất của axit. Giá trị của KAcàng lớn tính axit của axit càng mạnh.

II. Bazo là gì? Cách phân biệt cùng xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu?


- Bazơ là chất Khi tan vào nước phân li ra ion OH- theo thuyết điện li. Theo thuyết Bronsted Bazơ là những chất bao gồm khả năng nhận proton (nhận H+).

*
CH3COOH là axit mạnh xuất xắc yếu (ảnh 2)" width="597">

1. Bazo là gì

-Bazơ gồm:

+ Oxit và hiđroxit của kyên loại (trừ các oxit cùng hiđroxit lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2...).

+ Các anion gốc axit ko mạnh không thể H có thể tách thành ion H+(CO32-, CH3COO-, S2-, SO32-, C6H5O-...).

Xem thêm: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Tên Tiếng Anh

+ NH3cùng những amin: C6H5NH2, CH3NH2...

2. Cách phân biệt cùng xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

a) So sánh định tínhtính bazơ của những bazơ

- Nguim tắc chung: khả năng nhận H+càng lớn thì tính bazơ càng mạnh.

- Với oxit, hiđroxit của những klặng loại trong thuộc một chu kì: tính bazơ giảm dần từ trái quý phái phải.

NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3cùng Na2O > MgO > Al2O3

- Với các ngulặng tố thuộc thuộc một nhóm A: tính bazơ của oxit, hidroxit tăng dần từ bên trên xuống dưới.

LiOH 6H5)3N 6H5)2NH 6H5NH233NH23)2NH

- Trong một phản ứng bazơ mạnh đẩy bazơ yếu khỏi muối.

- Axit càng mạnh thì bazơ liên hợp càng yếu với ngược lại.

b) So sánh định lượngtính bazơ của các bazơ

- Với bazơ B vào nước có phương trình phân ly là:

B + H2O↔HB + OH-ta gồm hằng số phân ly bazơ KB.

- KBchỉ phụ thuộc bản chất bazơ và nhiệt độ. Giá trị KBcàng lớn thì bazơ càng mạnh.

III. Chất lưỡng tính

- Chất lưỡng tính là chất trong nước có thể phân li theo cả kiểu axit cùng kiểu bazơ theo thuyết điện li. Theo thuyết Bronsted chất lưỡng tính là những chất vừa bao gồm khả năng mang lại proton H+, vừa bao gồm khả năng nhận proton H+.

- Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit cùng hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3...)

+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4...)

+ Anion gốc axit không mạnh vẫn còn khả năng tách H+(HCO3-, HS-, HSO3‑, H2PO4-, HPO42-...)

IV.Chất trung tính

- Là những chất không có khả năng đến với nhận proton (H+).

- Chất trung tính gồm:

+ Cation của bazơ mạnh: K+, Na+, Ca2+, Ba2+.

+ Anion của axit mạnh không còn H: Cl-, SO42-, Br-, I-, NO3-...

V.Sự kết hợp giữa những ion

- Các dấu hiệu nhận biết axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính qua sự kết hợp của các ion như sau:

• Các gốc axit của axit mạnh (Cl-, NO3-, SO42- ,...) với các gốc bazơ của bazơ mạnh (Na+, K+, Ba2+, Ca2+) được coi là trung tính.

•Các gốc axit của axit yếu (ClO-, NO2-, SO32-,...) được xem là bazơ.

•Các gốc bazơ của bazơ yếu (NH4+, Al(H2O)3+) với những gốc axit (tất cả H phân ly thành H+) của axit mạnh được coi là axit.

•Các gốc axit (bao gồm H phân ly thành H+) của axit yếu: lưỡng tính.