Khi có tác dụng đề thi để có cảm giác như thi thiệt. quý khách hàng hãy thực hiện đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông Lúc hết giờ đồng hồ thi. Chúc các bạn thi đạt tác dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 2 lớp 3

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cat B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. mèo B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minh city 

 

IV. Look và reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tiông xã (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jachồng is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Quan Tâm Nghĩa Là Gì? Từ Điển Tiếng Việt Quan Tâm

 

 

VI. Read the passage & select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys & girls

 

ĐÁP. ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minch citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề soát sổ, đề thi Tiếng Anh lớp 3 gồm đáp án khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( tất cả đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
khi làm cho đề thi để có cảm hứng như thi thật. quý khách hàng hãy áp dụng đồng hồ thời trang báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi cùng rung chuông lúc hết tiếng thi. Chúc chúng ta thi đạt công dụng tốt!!!