Định nghĩa (Definition)Giá thành Nghiên giúp and Tiến hành (Research và Development Costs)Phương thức ghi nhận trị giá (Measurement)Trình bày trên báo cáo tài chính (Disclosure)

II. Content

Định nghĩa (Definition)

Theo IAS38, tài sản cố định vô hình (Intangible Non-Current Assets) là:

Tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định đc trị giá một phương pháp an toàn.

Bạn đang xem: Intangible assets là gì

Bài Viết: Intangible assets là gì

Do C.ty nắm giữ, cần sử dụng trong chế tạo, buôn bán, đáp ứng dịch vụ hoặc cho những đối tượng người dùng khác thuê phù hợp với tiêu chí ghi nhận TSCĐ vô hình.

Nhắc lại kiến thức:

– Tài sản (Asset): Là nguồn lực mà:

Có thể xác định đc trị giá một phương pháp đáng tin cậyDo C.ty kiểm soát

Dự tính đưa về lợi ích thương mại trong tương lai cho doanh nghiệp- Theo đặc tính cấu trúc của vật chất có: Tài sản cố định hữu hình and Tài sản cố định vô hình


*

2.Giá thành Nghiên giúp and Tiến hành (Research và Development Costs)

Có 2 phương pháp chính để một C.ty chiếm hữu TSCĐ vô hình:

Công ty mua lại quyền chiếm hữu từ bên thứ baDoanh nghiệp tự tạo TSCĐ vô hình của riêng C.ty

Để reviews một tài sản vô hình đc tạo được từ nội bộ C.ty, C.ty phân chia công đoạn hình thành tài sản theo: Giai đoạn nghiên giúp (Research) and Giai đoạn thi công (Development).


*

3. Ghi nhận trị giá tài sản vô hình (Measurement)

a. Ghi nhận thuở đầu (Initial measurement)


Theo IAS38: TSCĐ vô hình thuở đầu để được ghi nhận theo giá thành mà C.ty đề ra để tài năng sản đó.

Xem thêm: Trước Động Từ Là Gì - Vị Trí Của Động Từ Trong Câu (Verbs)

Rõ ràng:

Tài sản mà C.ty mua lại: khoản giá thành C.ty đề ra để mua tài sảnTài sản do C.ty tự tạo được: khoản giá thành phát triển (development costs) đủ tình huống đc ghi nhận vào trị giá tài sản

b. Gía trị tài sản sau ghi nhận thuở đầu (Subsequent measurement)

Theo IAS38:

– Nhận xét tài sản sau ghi nhận thuở đầu chỉ dùng nếu với những TSCĐ vô hình có thời điểm cần sử dụng có lợi hữu hạn, đc xác định rõ (Infinite useful life).

– TSCĐ vô hình có thế đc reviews lại theo Quy mô giá gốc (Cost model) hoặc Quy mô reviews lại (Revaluation model)

Quy mô giá gốc: Tài sản = Gía gốc (Cost) – Khấu hao lũy kế (Accumulated amortisation) – Giảm trị giá (Impairment)Quy mô reviews lại: Tài sản = Trị giá hợp lý (Fair value) – Khấu hao lũy kế – Giảm trị giá

c. Một số thuật ngữ ảnh hưởng

– Thời điểm cần sử dụng có lợi (Useful life):

Là thời điểm mà TSCĐ vô hình phát đc cần sử dụng cho chế tạo, buôn bán, bán sản phẩm, đc tính bằng:

Thời điểm mà C.ty dự tính cần sử dụng TSCĐ vô hìnhHoặc số lượng món đồ hoặc những đơn vị tính giống hệt như mà C.ty dự tính thu đc từ việc cần sử dụng tài sản


– Khấu hao (Amortisation): Là việc phân bổ có hệ thống trị giá phải khấu hao của TSCĐ vô hình trong veo thời điểm cần sử dụng có lợi của nó.

Có 3 cách khấu hao TSCĐ gồm:


*

TSCĐ vô hình thường đc tính khấu hao theo cách đường thẳng.

Gía trị hợp lý (Fair value):

Trị giá hợp lý là mức giá mà một tài sản có thể đc đàm luận giữa những bên có đầy đủ hiểu biết trong một giao dịch ngang giá. Trị giá hợp lý là mức giá đc xác định trên cơ sở mức trị giá thường hoặc đc xác định từ những tham số của thị trường.

Giảm trị giá (Impairment):

Tài sản giảm trị giá khi: Trị giá ghi sổ (Carrying amount) > Trị giá có thể thu hồi đc (Recoverable amount)

Trong số đó:

Trị giá có thể thu hồi đc là trị giá cao hơn: Gía trị trong cần sử dụng (Value in use) hoặc Gía trị hợp lý (Fair value) – Giá bán (Cost lớn sell)

Gía trị trong cần sử dụng (Value in use): là trị giá bây giờ của dòng tiền mong chờ trong tương lại khi tài sản tiếp tục đc cần sử dụng đến khi thanh lý

4. Trình bày báo cáo tài chính (Disclosure)

Phương thức trích khấu haoThời gian cần sử dụng có lợi and tỷ lệ khấu haoNguyên giá, khấu hao lũy kế and trị giá còn lại vào đầu năm mới and cuối kỳNhững biến động liên quan tới tài sản trong kỳGiá trị còn lại của các tào sản đc tạo được từ nội bộ C.ty


Ví dụ:


*

III. BÀI TẬP

PF purchased a quota for carbon dioxide emissions for $15,000 on 30 April 20X6 và capitalised it asan intangible asset in its statement of financial position. PF estimates that the quota will have a usefullife of 3 years. What is the journal entry required lớn record the amortisation of the quota in the accounts for the year ended 30 April 20X9?

Chỉ dẫn giải:

Gía trị khấu hao của tài sản đc ghi nhận là 1 khoản chi phíĐối với năm tài chính kết thúc vào 30.04.20X9

TSCĐ đã khấu hao : 1/3 x $15,000 = $5,000

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Tài Sản Cố định Vô Hình ( Intangible Assets Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://tsanaklidou.com Tài Sản Cố định Vô Hình ( Intangible Assets Là Gì