Sản phẩm xuất xứ trường đoản cú Châu Âu, trả đổi trả nếu như vạc hiện nay Fake Lưu ý: Giá ship hoàn toàn có thể đổi khác tùy theo địa chỉ địa lýPhí ship ngoài thành phố giá chỉ 40k
trăng tròn.000₫ 15.000₫","sku":"padsilicon15x15x1.5","variation_description":"","variation_id":1703,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size":"72-5x145x1-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":280000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"therrmal pad 145x145edit","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=700%2C700&ssl=1","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2885,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"300.000₫ 280.000₫","sku":"padsilinhỏ 72x145x1.5","variation_description":"","variation_id":1199,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"72-5x145x1mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"therrmal pad 145x145edit","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=700%2C700&ssl=1","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2885,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"280.000₫ 250.000₫","sku":"padsilibé 72x145x1","variation_description":"","variation_id":1200,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"72-5x145x0-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"therrmal pad 145x145edit","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=700%2C700&ssl=1","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2885,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"280.000₫ 250.000₫","sku":"padsilicon 72x145x0.5","variation_description":"","variation_id":1201,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"72-5x72-5x0-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":180000,"image":"title":"Arctic thermmal pad 72x72","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=1024%2C1024&ssl=1","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"180.000₫ 150.000₫","sku":"padsilicon72x72x0.5","variation_description":"","variation_id":617,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"72-5x72-5x1mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"72.5","width":"72.5","height":"0.1","dimensions_html":"72.5 × 72.5 × 0.1 cm","display_price":150000,"display_regular_price":180000,"image":"title":"Arctic thermmal pad 72x72","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=1024%2C1024&ssl=1","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"180.000₫ 150.000₫","sku":"padsilicon72x72x1","variation_description":"","variation_id":99,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"15x15x0-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":10000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"Arctic thermmal pad 15x15","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?w=1200&ssl=1 1200w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?fit=1200%2C1200&ssl=1","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3078,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"15.000₫ 10.000₫","sku":"padsilicon15x15x0.5","variation_description":"","variation_id":618,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"145x145x1mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"14.5","width":"14.5","height":"0.1","dimensions_html":"14.5 × 14.5 × 0.1 cm","display_price":400000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"therrmal pad 145x145edit","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=700%2C700&ssl=1","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2885,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫ 400.000₫","sku":"padsilicon145x145x1","variation_description":"","variation_id":100,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"72-5x72-5x1-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":170000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"Arctic thermmal pad 72x72","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=1024%2C1024&ssl=1","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2019/07/Arctic-thermmal-pad-72x72.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"200.000₫ 170.000₫","sku":"padsilicon72x72x1.5","variation_description":"","variation_id":890,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"145x145x0-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":400000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"therrmal pad 145x145edit","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=700%2C700&ssl=1","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2885,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫ 400.000₫","sku":"padsilicon145x145x0.5","variation_description":"","variation_id":616,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"15x15x1mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"1.5","width":"1.5","height":"0.1","dimensions_html":"1.5 × 1.5 × 0.1 cm","display_price":10000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"Arctic thermmal pad 15x15","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?w=1200&ssl=1 1200w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?fit=1200%2C1200&ssl=1","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/Arctic-thermmal-pad-15x15-1.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3078,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"15.000₫ 10.000₫","sku":"Padsilicon15x15x1","variation_description":"","variation_id":98,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"145x145x1-5mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":500000,"image":"title":"therrmal pad 145x145edit","caption":"","url":"https://tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg","alt":"","src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=600%2C600&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=75%2C75&ssl=1 75w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=140%2C140&ssl=1 140w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=180%2C180&ssl=1 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=700%2C700&ssl=1","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/tsanaklidou.com/wp-content/uploads/2017/10/therrmal-pad-145x145edit.jpg?resize=300%2C300&ssl=1","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2885,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"500.000₫ 450.000₫","sku":"padsilicon145x145x1.5","variation_description":"","variation_id":889,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
SizeChọn một tùy chọn145x145x0.5mm145x145x1.5mm145x145x1mm15x15x0.5mm15x15x1.5mm15x15x1mm72.5x145x0.5mm72.5x145x1.5mm72.5x145x1mm72.5x72.5x0.5mm72.5x72.5x1.5mm72.5x72.5x1mmClear