Từ vựng giờ Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp các bạn nói tới lịch học của chính mình, trường mình đã học, môn học tập mình vẫn theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.quý khách hàng sẽ xem: Năm học mới tiếng anh là gì
*

6.Quý khách hàng đã xem: Năm học tập new giờ anh là gìacademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.quý khách sẽ xem: Năm học mới giờ anh là gìcertificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp đem người học tập có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài bác (việc làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình bao gồm sẵn.

Bạn đang xem: Năm học mới tiếng anh là gì

▪ Làm vấn đề tại nhà, không yêu cầu di chuyển.

▪ Thời gian đào tạo linc hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính xách tay kết nối Internet định hình, tai nghe, microphone bảo vệ cho Việc dạy học tập online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

Xem thêm: Mc Ốc Thanh Vân Cao Bao Nhiêu, 20 Năm Bên Nhau Của Ốc Thanh Vân Và Chồng


*

▪ Dựa bên trên phương châm, đặc điểm từng ngành vấn đề của học tập viên.

▪ Học hầu hết lúc rất nhiều địa điểm, thời hạn biến hóa năng động.


*

▪ Được học tại môi trường xung quanh bài bản 7 năm tay nghề đào tạo và giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng output bằng văn phiên bản.


*

A/an/the là đầy đủ tự hết sức rất gần gũi trong tiếng anh, chúng được Điện thoại tư vấn là mạo tự. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo tự không xác minh cùng mạo từ xác minh.

tsanaklidou.com Learning System - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho tất cả những người mới bước đầu.