Hamilcar, upon taking command in the summer of 247 BC, punished the rebellious mercenaries (who had revolted because of overdue payments) by murdering some of them at night and drowning the rest at sea, and dismissing many to different part of northern Africa.

Bạn đang xem: Overdue là gì


Hamilcar sau khi nắm quyền chỉ huy đã trừng phạt những người lính đánh thuê nổi loạn (vì họ không được trả lương đúng hạn) bằng cách giết một số người trong số họ vào ban đêm, dìm chết phần lớn ngoài biển hoặc đuổi về châu Phi .
If a man as perfect as I felt President Faust was can acknowledge his youthful oversight, I can do no less than make a similar admission and pay a long-overdue tribute of my own today.
Theo tôi nghĩ nếu một người toàn hảo như Chủ Tịch Faust lại có thể thú nhận điều sơ suất của ông lúc còn nhỏ, thì tôi cũng có thể đưa ra lời thú nhận tương tự và tự khen mình về điều đáng lẽ tôi đã làm từ lâu rồi.
Donald and I were pregnant with our third child and we were at about 41 and a half weeks, what some of you may refer to as being overdue.
Donald và tôi khi tôi mang bầu lần thứ 3 khoảng tuần thứ 41 rưỡi thời điểm mà các bạn có thể thấy là quá hạn sinh nở
First, determine for each debt the interest rate, the fees, the impact of a late or missed payment, and the possibility that a payment is already overdue.
Trước tiên, tính toán tiền lãi của mỗi món nợ, lệ phí, hậu quả của tsanaklidou.comệc trả chậm hoặc không thể trả.
The Sale of Goods Act"s protsanaklidou.comsions on defective goods and overdue delivery can be departed from through terms of sale and delivery.
Các điều khoản của Đạo luật bán hàng về hàng hóa bị lỗi và giao hàng quá hạn có thể được chuyển đi từ các điều khoản bán và giao hàng.
Motsanaklidou.comng into the Bethlehem Shipbuilding Corporation yard the warship received three weeks of long overdue repairs and machinery maintenance.

Xem thêm: Hướng Dẫn 8 Cách Xem Hướng Đông Tây Nam Bắc Không Cần Dùng La Bàn


Đi vào xưởng tàu của hãng Bethlehem Shipbuilding Corporation, chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ trải qua ba tuần lễ tiến hành những sửa chữa và bào trì động cơ cần thiết.
On the 23d, Aylwin and the other ships, sailing in a scouting line, searched for the overdue full-rigged ship Pacific Queen.
Đến ngày 23 tháng 8, Aylwin cùng các tàu khác, di chuyển trong đội hình trinh sát, đã tìm kiếm chiếc tàu buồm Pacific Queen.
The drugs policy which we"ve had in place for 40 years is long overdue for a very serious rethink, in my opinion.
A single Japanese Kawanishi H6K "Matsanaklidou.coms" flying boat attempted to attack American destroyers sent astern in hope of recovering the crews of planes overdue from the Jaluit mission.
Một chiếc thủy phi cơ tuần tra Kawanishi H6K "Matsanaklidou.coms" bốn động cơ dự định tấn công các tàu khu trục Mỹ đang được bố trí phía sau trong hy vọng vớt được đội bay những chiếc bị rơi lại trong phi vụ tấn công Jaluit.
When the ship failed to reach Leyte on 31 July, as scheduled, no report was made that she was overdue.
Khi con tàu không đến được Leyte vào ngày 31 tháng 7 theo lịch trình, đã không có báo cáo nào về tsanaklidou.comệc con tàu bị chậm trễ.
Well, and add to that the fact that it"s supposed to happen every one hundred and fifty years and we"re about a hundred years overdue.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M