Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý khách hàng sẽ xem: Prescription là gì


Bạn đang xem: Prescribed là gì

*

*

*

*

prescription /pris"kripʃn/ danh từ
sự sai bảo, sự truyền lệnh, sự không đúng khiến nghĩa vụ, nhan sắc lệnh (y học) sự mang lại đơn; 1-1 thuốc (pháp lý) thời hiệu (nghĩa bóng) phong tục tập cửa hàng lâu lăm được viện ra (nhằm biện minh đến chiếc gì)Lĩnh vực: y học1-1 thuốcLĩnh vực: hóa học & thứ liệusắc đẹp lệnhLĩnh vực: xây dựngthời hạn hiệu lựcthời hạn hữu hiệuretrieval prescriptionlệnh search kiếm o nhan sắc lệnh

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Sunhouse

*

prescription

Từ điển Collocation

prescription noun

ADJ. medical | không tính phí people who get free prescriptions | repeat I just get a repeat prescription every week.

VERB + PRESCRIPTION give sầu sb, write (out) | hóa trang Would you like to wait while the pharmacist makes up your prescription?

PRESCRIPTION + NOUN charge | drug, medicine

PREP.. on ~ Some drugs are only available on prescription. | ~ for the usual prescription for asthma She gave hlặng a prescription for antibiotics.

Từ điển WordNet

n.

directions prescribed beforehand; the action of prescribing authoritative rules or directions

I tried to lớn follow her prescription for success

written instructions for an optician on the lenses for a given personwritten instructions from a physician or dentist lớn a druggist concerning the khung & dosage of a drug lớn be issued khổng lồ a given patient

adj.

English Synonym and Antonym Dictionary

prescriptionssyn.: ethical drug prescription drug prescription medicine prescription(a)

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Tải game plants‌ ‌vs‌ ‌zombies ‌2‌ ‌
Máy tính bị màn hình xanh win 7
100một cách xem chân gà chọi