Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tuyệt các từ bỏ vựng giờ Anh dùng trong cvào hùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch dễ dãi tra cứu giúp những thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) nlỗi đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng tương tự tchúng ta giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này đọc từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như bạn bao gồm thêm đọc tin, vui mừng đóng góp chủ kiến phần comment hoặc gmail phungocviet03
tin nhắn.com. Xin cám ơn

*

Các trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh dùng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tchúng ta Đại giới (250 giới sau tối thiểu 2 năm thọ giời Sa di (10 giới) và tu tập ít nhất hai năm, tuổi sống ít nhất là trăng tròn tuổi.

Bạn đang xem: Sư thầy tiếng anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức tất cả tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi sống bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa có tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi đời bên trên 60 tuổi)

thích hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công hội chứng quận 2

Đồ thứ vào chùa:

Cvào hùa, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage to the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phân phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân với quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Dulặng khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /thú vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ vật, vật đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: hiện tượng nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: bên thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của bạn Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linc mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu vãn tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên mặt đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satung – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: thứ chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linc hồn, tinch thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: tnhân hậu định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trung ương hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự đần độn muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng trường đoản cú trung tâm, thiện nay lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bỏ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực tâm, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thật tâm, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: cái ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: gớm sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tmáu giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài trái đất, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minch tiền sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

=> Mọi sự xung đột nhiên rất nhiều rất có thể được giải quyết với sự rộng lượng, nhẫn nại và thực tâm.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường nhấn thức của những tín ngưỡng chân đó là thông qua vấn đề thực hành sửa chữa bạn dạng thân theo các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức được dẫn dắt do những vị giác giả nlỗi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they bởi other ways to lớn discover the mystery of connection between human and universal.

=> Tín ngưỡng không hẳn là sự mê tín mù quáng. Nó là khoa học và chúng ta gồm những cách khác nhau để khám phá ra bí mật sự tương tác giữa bé fan và thiên hà.

Xem thêm: Danh Sách Tòa Nhà Cao Nhất Sài Gòn Bao Nhiêu Tầng ? Tòa Nhà Cao Nhất Tphcm Bao Nhiêu Tầng

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help lớn restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân bao gồm lộ diện trong xóm hội loài bạn khi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đã xuống cấp. Họ góp khôi phục lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức chân chính cho con bạn.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các bên kỹ thuật nói rằng họ chỉ nhận ra được 4% thiết bị chất trong thiên hà, cho nên bọn họ cấp thiết thấy được sự lâu dài của các sinch mệnh được cấu thành vày các đồ vật hóa học khác. Tuy nhiên tự rất mất thời gian những tín ngưỡng tôn giáo có thể dấn thức về Thần – các sinch mệnh cao cấp rộng loài người.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ fan sẽ giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able lớn reach nirvamãng cầu but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: bạn có thể đạt mang đến Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) tuy nhiên trì hoãn vấn đề nhập Niết bàn vì những người dân khác vẫn còn Chịu nhức khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một công ty tu hành/một ngôi đền Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTứ diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure Land BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismTnhân từ TôngZen MasterThiền khô SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: hầu như sự thật, quy mức sử dụng chi păn năn cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksTngày tiết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinch điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần chú Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người nạp năng lượng chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe sầu that eating meat is bad karma.Một số bạn ăn chay có niềm tin rằng ăn giết vẫn tạo cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvana /nɪrˈvɑnə/: the state of peace và happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tinh thần lặng bình và hạnh phúc mà lại một bạn có được sau khoản thời gian vẫn từ bỏ vứt toàn bộ đa số mê mệt mong cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng vào ca dua thỉnh thoảng sử dụng ngôn ngữ pali giỏi sanskrit (tiếng Phạn) vì chưng vậy nặng nề ghi lưu giữ do vậy khiến khó khăn đến biên dịch, bởi vì vậy, Việc dùng đúng đắn thuật ngữ cần sử dụng trong ca dua tuyệt nghành nghề dịch vụ phật giáo là quan trọng đặc biệt.