1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự nhiều chủng loại sinc học4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng kỳ lạ thay đổi khí hậu8. creature /ˈkriːʧə/ sinch vật9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự quăng quật bỏ11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng13. dust /dʌst/ lớp bụi bẩn14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn đụng đất15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra18. alternative sầu energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ tích điện cố kỉnh thế19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường20. environmentamenu /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ đơn vị môi trường thiên nhiên học21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài
23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch25. famine /ˈfæmɪn/ nàn đói26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm dần lên toàn cầu29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ cảm giác công ty kính30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài ngulặng thiên nhiên32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự vắt tràn dầu33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới37. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải39. soil /sɔɪl/ đất40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng phương diện trời41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin khía cạnh trời42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quy trình đô thị hóa
43. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại44. renewable /rɪˈnjuːəbl/ rất có thể phục hồi45. reusable /riːˈjuːzəbl/ hoàn toàn có thể tái sử dụng46. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại47. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm48. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ hoàn toàn có thể phân hủy
49. sustainable /səˈsteɪnəbəl/
bền vững50. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm51. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ52. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo53. environment friendly /ɪnˈvaɪrənməntˈfrɛndli/ thân mật và gần gũi với môi trường
54. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm cho bẩn55. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy56. die out /daɪ aʊt/ bị tiêu diệt dần57. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất58. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn59. dump /dʌmp/ vứt bỏ60. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra61. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn62. leak /liːk/ rò rỉ63. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa64. pollute /pəˈluːt/ làm cho ô nhiễm65. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ66. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ tkhô giòn lọc67. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế68. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
69. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
70. clean /klin/ dọn dẹp
*

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH (ONLINE)

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình tất cả sẵn.

Bạn đang xem: Thân thiện môi trường tiếng anh là gì

▪ Làm Việc tận nhà, không cần chuyên chở.

▪ Thời gian đào tạo và huấn luyện linch hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính xách tay liên kết Internet định hình, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn đến Việc dạy học tập online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học tập.

Xem thêm:

▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay mau chóng.

▪ Lộ trình được thiết kế với riêng đến từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, đặc thù từng ngành việc của học viên.

▪ Học phần đa thời gian các vị trí, thời gian biến hóa năng động.


*

▪ Được học trên môi trường xung quanh bài bản 7 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.