loose change; small change
 Tôi chẳng khi nào bao gồm chi phí lẻ
 I never have small change
 Đổi tiền lẻ
 To get some change
 Bác bao gồm tiền lẻ thay đổi hộ tôi với
 Could you give me some change?
 Đổi tờ 50 đô la mang tiền lẻ
 To get change for 50 dollars; to change a 50-dollar note
 Bác có tác dụng ơn thay đổi hộ tôi 100 quan liêu tiền lẻ
 Could you give me change for a hundred-franc note?; Could you change a hundred-franc note for me?
 Xin vui vẻ nhằm sẵn tiền lẻ!
 Please have change ready!
■ change
tiền bé dại, tiền lẻ (chi phí xu, chi phí cắc...): small change
■ chicken-feed
■ denomination
Giải thích VN: Số tiền trị giá chỉ dưới 1000.
■ fractional currency
đồng xu tiền lẻ: fractional currency
■ fractional money
■ loose cash
đồng xu tiền lẻ
■ auxiliary coin
đồng tiền lẻ
■ subsidiary coin
fan giữ quỹ chi phí lẻ
■ petty cashier
pexeva (đơn vị tiền lẻ của Gana)
■ pesewa
quỹ chi phí lẻ
■ petty cash
số chi phí lẻ (món tiền nhỏ tuổi prúc vào món chính cho vừa số)
■ odd money
tiền lẻ bốn nhân
■ trade tokens
chi phí lẻ bốn nhân (những đồng xu bởi vì tứ nhân sản xuất thời xưa)
■ trade tokens

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *