⛱️ Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

⛱️ Đừng lúc nào từ bỏ vứt. Hôm ni trở ngại, ngài mai còn trở ngại hơn cơ mà ngày tê vẫn là ngày tuyệt vời và hoàn hảo nhất.